kurumsal tan─▒t─▒m filmi

├?deme ┼?ekilleri

├?deme ┼?ekilleri

ÖDEME ┼?EK─░LLER─░

Pe┼?in Ödeme

Nedir?
─░thalatç─▒n─▒n mal bedelini pe┼?in olarak ödedi─?i, ihracatç─▒n─▒n ise yüklemeyi mal bedelini ald─▒ktan sonra gerçekle┼?tirdi─?i ödeme türüdür.

Özellikleri nelerdir?

 • ─░thalatç─▒, mal bedelini pe┼?in ödeyece─?i için pe┼?in ödeme indirimi alma olana─?─▒ elde etmi┼? olur.
 • Mallar teslim al─▒nmadan ödeme yap─▒ld─▒─?─▒ndan; ithalatç─▒ firmalar için en yüksek risk ta┼?─▒yan ödeme ┼?eklidir.
 • ─░hracatç─▒ aç─▒s─▒ndan ise en avantajl─▒ ödeme ┼?eklidir.
 • ─░thalatç─▒ mal bedelini pe┼?in ödedi─?inden gümrükten mal─▒ çekerken KKDF ödemez.

 

Vesaik Mukabili Ödeme

Nedir?

Mal─▒n yüklenmesinden sonra, mal─▒ temsil eden sevk belgelerinin, ihracatç─▒n─▒n bankas─▒ kanal─▒yla - bedelinin tahsili kar┼?─▒l─▒─?─▒nda teslim edilmek üzere - ithalatç─▒n─▒n bankas─▒na gönderilmesini içeren ödeme ┼?eklidir.

Özellikleri nelerdir?

 • ─░hracatç─▒ mal─▒ temsil eden sevk belgelerini; bankas─▒ kanal─▒yla, bedelinin tahsili kar┼?─▒l─▒─?─▒nda teslim edilmek üzere, ithalatç─▒n─▒n bankas─▒na veya yükleme belgesini ithalatç─▒ bankan─▒n emrine düzenleyerek do─?rudan ithalatç─▒ya gönderebilir.
 • ─░hracatç─▒, ithalatç─▒n─▒n ödeme yapmadan mallar─▒ çekemeyece─?ini bilir. ─░thalatç─▒ ise mallar─▒n var─▒┼?─▒ndan sonra ödeme yapabilir.

 

Mal Mukabili Ödeme

Nedir?

─░thalatç─▒n─▒n sat─▒n ald─▒─?─▒ mal bedelini, mallar─▒n sat─▒┼? sözle┼?mesinde belirtilen var─▒┼? yerine ula┼?mas─▒n─▒ takiben, mal─▒n ithalatç─▒ taraf─▒ndan teslim al─▒nd─▒ktan sonra, yap─▒lan anla┼?maya göre ileri bir tarihte ödemesini sa─?layan bir ödeme ┼?eklidir.

Özellikleri nelerdir?

 • Mal teslim al─▒nd─▒ktan sonra ödeme yap─▒ld─▒─?─▒ndan, ithalatç─▒ firma aç─▒s─▒ndan en az risk ta┼?─▒yan ödeme ┼?eklidir.
 • ─░hracatç─▒ aç─▒s─▒ndan ise en riskli ödeme ┼?eklidir.
 • Gümrüklerde fiili ithalat─▒n gerçekle┼?tirildi─?i s─▒rada henüz mal bedeli ödenmemi┼? oldu─?u için sat─▒c─▒ taraf─▒ndan al─▒c─▒ya sa─?lanan bir kredi olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle gümrükten mal çekili┼?inden önce KKDF ödemesi yap─▒l─▒r.

 

Akredif

Nedir?

─░thalatç─▒n─▒n(amir) talebi üzerine ithalatç─▒n─▒n bankas─▒(amir banka) taraf─▒ndan, akreditif ┼?artlar─▒nda belirtilen vesaikin akreditifte belirtilen süre içinde ihracatç─▒(lehtar) taraf─▒ndan ibraz─▒ kar┼?─▒l─▒─?─▒nda vesaik bedelinin banka taraf─▒ndan ödenece─?i taahhüt edilir.

Özellikleri nelerdir?

 • ─░hracatç─▒ akreditif ┼?artlar─▒na uygun vesaiki bankaya ibraz etti─?inde bankan─▒n kendisine ödeme yapaca─?─▒ndan emin olur. ─░thalatç─▒ ise sadece akreditif kapsam─▒nda talep etti─?i evrak ibraz edilince ödeme yükümlülü─?ü oldu─?unu bilir.

 

Kabul Kredili Ödeme

Nedir?

Sat─▒c─▒n─▒n al─▒c─▒ya vade sa─?larken kendisini poliçe ile teminat alt─▒na almas─▒d─▒r. Ço─?unlukla sevk edilen mala ili┼?kin vesaikin, bankalar arac─▒l─▒─?─▒ ile iletildi─?i ve ithalatç─▒ya "poliçe kabulü" kar┼?─▒l─▒─?─▒nda teslim edildi─?i ödeme ┼?eklidir. Banka taraf─▒ndan poliçeye aval verilmesi halinde aval veren banka aç─▒s─▒ndan ödeme taahhüdü do─?urur.

Özellikleri nelerdir?

 • ─░thalatç─▒ mal bedelini poliçe/bono vadesinde öder.
 • ─░thalatç─▒lara vadeli mal sat─▒n alma olana─?─▒ sa─?lar.
 • Kabul kredili ithalat; vesaik mukabili, akreditifli ve mal mukabili olarak yap─▒labilir.

 

BPO (Bank Payment Obligation / Banka Ödeme Yükümlülü─?ü)

Nedir?

BPO, ihracatç─▒ ve ithalatç─▒ aras─▒nda gerçekle┼?ecek olan al─▒┼?veri┼?e ait sadece elektronik ortamda sunulan verilerin ba┼?ar─▒l─▒ bir biçimde e┼?le┼?mesi ┼?art─▒ ile bir yükümlü bankan─▒n (al─▒c─▒n─▒n bankas─▒) bir lehtar bankaya (sat─▒c─▒n─▒n bankas─▒) verdi─?i geri dönülemez ve ba─?─▒ms─▒z bir ödeme taahhüdüdür.

Banka taahhüdü olmayan ödeme ┼?ekillerinde riski azaltmak için geli┼?tirilen bu yeni ödeme sistemi ile hem sat─▒c─▒ hem de al─▒c─▒ için güvence olu┼?mu┼?, hem de mü┼?terilerin finansman ihtiyaçlar─▒na daha h─▒zl─▒ ve etkin yan─▒t verilmesi sa─?lanm─▒┼?t─▒r.

Özellikleri nelerdir?

 • BPO, bir bankan─▒n di─?er bir bankaya verdi─?i ve sat─▒c─▒ taraf─▒ndan bankas─▒ arac─▒l─▒─?─▒yla sunulan verilerin elektronik ortamda e┼?le┼?mesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yap─▒lmas─▒n─▒ sa─?layan geri dönülemez bir banka taahhüdüdür. Gerek ulusal gerekse uluslararas─▒ ticari i┼?lemlerde, SWIFT TSU sistemi arac─▒l─▒─?─▒ veri e┼?le┼?tirmesinin yap─▒ld─▒─?─▒ ve bankalar─▒n ödeme garantisinin eklendi─?i bir yap─▒d─▒r.
 • Fiziki belgeler do─?udan ihracatç─▒ taraf─▒ndan ─░thalatç─▒ya gönderilirken, fiziki belgeler üzerindeki veriler ihracatç─▒n─▒n bankas─▒na verilir. Fiziki belgeler üzerindeki bilgilerden süzülen verilerin, i┼?lem ba┼?lat─▒l─▒rken talep edilen verilerle e┼?le┼?mesi halinde ödeme yükümlülü─?ü do─?ar.
 • D─▒┼? ticaret i┼?lemleri aras─▒nda en h─▒zl─▒ ödeme yöntemidir.
 • Elektronik veri payla┼?─▒m─▒n─▒n yayg─▒nla┼?mas─▒ndan da faydalanarak, bankalar aras─▒nda bas─▒l─▒ evrak al─▒┼?veri┼?ine gerek kalmaks─▒z─▒n söz konusu ticaretin bilgilerinin sipari┼? a┼?amas─▒ndan ödeme a┼?amas─▒na kadar olan tüm süreçlerini, istendi─?i bir noktadan itibaren elektronik ortamda payla┼?─▒lmas─▒ ve al─▒c─▒n─▒n borcuna bir veya daha fazla bankan─▒n belli oranlarda yine elektronik ortamda ödeme taahhüdü vermesi üzerine kurgulanm─▒┼?t─▒r.
 • Milletleraras─▒ Ticaret Odas─▒'nca 2013 y─▒l─▒nda ilk versiyonu yay─▒nlanan 750E say─▒l─▒ bro┼?ür olan URBPO'ya tabi olarak gerçekle┼?tirilir.
 • Mal─▒n çekili┼?i s─▒ras─▒nda ödeme yap─▒lmam─▒┼? ve vadeli bir ödeme söz konusu ise Kaynak Kullan─▒m─▒ Destekleme Ödemesi'ne tabi olur.