kurumsal tanıtım filmi

İTHALAT

İTHALAT

İTHALAT

  • E?ya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön izin alınması ile ilgili i?lemler,
  • Hariçte İ?leme Rejimi, Dahilde İ?leme Uygulamaları
  • Gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz, ba?arılı ?ekilde tamamlanmasını sa?lamak,
  • İthalat edilecek e?ya ile ilgili olarak fizibilite çalı?masının yapılması,
  • Nakliyeci firmalardan tüm vesaiklerin toplanması ve takibi,
  • Vesaiklerin varsa kon?imento cirolarının yaptırılması,
  • Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön alınması ile ilgili i?lemler,
  • Gümrük İdarelerine yatırılan teminatların çözüm i?lemlerinin takibi,